Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi
16 Nisan 2018

27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE1(1)BuYönetmeliğinamacı,sağlıkkurumvekuruluşlarındakalitelihizmetsunumununsağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi,11/10/2011tarihlive663sayılıSağlıkBakanlığıveBağlıKuruluşlarınınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanun HükmündeKararnamenin8incimaddesininbirincifıkrasının(ı)bendiile40ıncımaddesinedayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: SağlıkBakanlığını,

b) Değerlendirme:Sağlıkkurumvekuruluşlarındasağlıktakalitestandartlarınınuygulanıpuygulanmadığınıve uygulanma düzeylerini belirlemek için yerinde yapılan incelemeyi,

c) Değerlendirici:Bakanlıkçayetkilendirilenvedeğerlendirmefaaliyetlerinigerçekleştirenkişiyi, ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri GenelMüdürlüğünü,

d)  Kalite puanı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında yerinde yapılan değerlendirme neticesinde sağlıkta kalite standartlarının uygulanma düzeyini gösteren, sıfır ile yüz arasında tespit edilendeğeri,

e) İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulanbirimi,

f) Sağlıkta Kalite Standartları (SKS): Bakanlıkça, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen standartların tamamını,

g) Sağlık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ağız ve diş sağlığı merkezleri/hastanelerini, birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarını, poliklinikleri, tıbbi laboratuvarları, görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulansservislerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Uygulanması ve Değerlendirme Sağlıkta kalite standartlarının uygulanması

MADDE 5 –(1) Sağlık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlarına uygun çerçevede düzenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşlarının uygulaması gereken sağlıkta kalite standartları ve bunlara ilişkin rehberler Genel Müdürlükçe hazırlanarak Bakanlığın internet sitesindeyayımlanır.

(3) Sağlık kurum ve kuruluşları, sağlıkta kalite standartları ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra sorumlututulurlar.

(4) Genel Müdürlük, sağlıkta kalite standartlarının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik uzaktan ya da yerinde eğitim faaliyetleri düzenler ya da düzenlenmesinisağlar.

Değerlendirme

MADDE 6 –(1) Bakanlık, sağlıkta kalite standartları doğrultusunda sağlık kurum ve kuruluşlarını değerlendirir.

(2)   Sağlıkta kalite standartlarının hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Müdürlükçeyürütülür.

(3)  Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıkça yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95 veüstüolankurumvekuruluşlar,özdeğerlendirmesonuçlarınıtakipedenyılınOcak-HaziranaylarıarasındaBakanlığa göndermeleridurumundaoyıldeğerlendirmeyapılmazvemevcutkalitepuanınıngeçerliliğidevameder.Ancakkurum

ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.


(4) Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlükçe yayımlanan sağlıkta kalite standartları değerlendirme rehberine uygun olarakgerçekleştirilir.

(5)   Sağlıkta kalite standartlarının tümü veya Genel Müdürlükçe belirlenecek bir kısmı ve/veya bölümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.

(6)  Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıkça en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

(7) Sağlıkkurumvekuruluşlarındakalitepuanı,GenelMüdürlükçeyayımlanansağlıktakalitestandartlarıpuan hesaplama rehberine uygun şekildehesaplanır.

(8) Sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili yılda aldıkları kalite puanları takip eden yılın sonuna kadargeçerlidir.

(9)  Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üç ayında yapılmasıesastır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


MADDE 7 –(1) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.